- VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 292
 • Trong tuần: 1722
 • Tổng cộng: 312442
Quy chế tổ chức và hoạt động

22-10-2008
            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

            Số: 149/QC/ĐHSP-TCCB                                                   TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2001

 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
(Ban hành theo Quyết định số: 325/QĐ/ĐHSP-TCCB ngày 29-5-2001 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP.HCM)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

            Bản Quy chế này áp dụng cho Viện Nghiên cứu Giáo dục, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1012/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 01-3-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2: Vị trí và chức năng

 1. Viện là một cơ quan nghiên cứu, phối hợp các nhà khoa học trong trường và ngoài trường nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu về giáo dục, sư phạm và văn hóa.
 2. Thực hiện phương châm kết hợp nghiên cứu với giảng dạy, tổ chức đào tạo sau đại học và các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
 3. Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn cho các đơn vị đào tạo trong Trường ĐHSP, các trường CĐSP & THSP, các Sở Giáo dục - Đào tạo và các trường phổ thông ở phía Nam.
 4. Giao lưu văn hóa - giáo dục với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ngoài để thu thập thông tin, phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo và trao đổi cán bộ khoa học.

Điều 3: Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục và đào tạo ở nước ta, đặc biệt là thực trạng giáo dục ở các tỉnh phía Nam, góp phần vào việc xây dựng chính sách giáo dục của Nhà nước và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các địa phương.
 2. Nghiên cứu những vấn đề của giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt là hệ thống các trường sư phạm, công tác đào tạo giáo viên, chương trình, phương pháp dạy và học ở đại học, chú ý đi sâu vào những vấn đề mũi nhọn, những khuynh hướng mới trong giáo dục.
 3. Nghiên cứu những vấn đề của giáo dục phổ thông ở các cấp, hỗ trợ và tư vấn cho các cơ sở giáo dục ở địa phương thuộc các tỉnh phía Nam trong việc cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá và các hoạt động giáo dục khác.
 4. Liên kết với các khoa, đơn vị trong trường và các cơ sở nghiên cứu - đào tạo trong nước để thực hiện các dự án, đề tài khoa học. Tham gia thẩm định về mặt khoa học cho các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu của Nhà nước và địa phương khi có yêu cầu.
 5. Tổ chức đào tạo sau đại học về giáo dục và sư phạm, tổ chức bồi dưỡng giáo viên và các nhà giáo dục theo nhiều chương trình và hình thức đào tạo khác nhau.
 6. In ấn và phát hành các tài liệu, sách báo, tạp chí  theo đúng quy  định  của Nhà nước nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về giáo dục - đào tạo và những kết quả nghiên cứu của Viện và Trường ĐHSP, góp phần đưa khoa học vào thực tiễn.
 7. Tiến hành các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục để nắm bắt kịp thời tình hình phát triển giáo dục trên thế giới, tổ chức các lớp bồi dưỡng, seminar, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục nước ngoài, tham dự các hội nghị khoa học quốc tế, giới thiệu những đặc sắc của văn hóa và giáo dục Việt Nam với người nước ngoài trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Tư cách pháp nhân

            Viện Nghiên cứu Giáo dục trực thuộc Trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản riêng.

 

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

Điều 5: Cơ cấu tổ chức

            Cơ cấu tổ chức bên trong của Viện Nghiên cứu Giáo dục gồm văn phòng tổng hợp, các trung tâm, Hội đồng khoa học và Hội đồng tư vấn.

 1. Văn phòng tổng hợp giúp Viện trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Viện với các nhiệm vụ: trợ lý Viện trưởng, thư ký văn phòng, hành chính, quản trị, kế toán, thủ quỹ, lái xe, tạp vụ.
 2. Các Trung tâm có trách nhiệm nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện:
 • Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển
 • Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học
 • Trung tâm Đánh giá giáo dục
 • Trung tâm Công nghệ dạy học
 • Trung tâm Giáo dục thẩm mỹ và văn hóa
 • Trung tâm Nghiên cứu & Giao lưu văn hóa - Giáo dục Quốc tế
 • Trung tâm Thông tin - Tư liệu
 1. Hội đồng khoa học là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng trong việc lựa chọn hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu, bình xét chức danh khoa học và đánh giá các hoạt động nghiên cứu của Viện.
 2. Hội đồng tư vấn là tổ chức giúp Viện trưởng xác định chiến lược, hướng hoạt động và nghiên cứu của Viện.

 

Điều 6: Nhân sự

 1. Viện trưởng:

Viện trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của Viện. Viện trưởng có nhiệm kỳ là 4 năm. Mỗi người không giữ chức vụ trên quá hai nhiệm kỳ liên tục.

 1. Phó Viện trưởng:

Phó Viện trưởng là người giúp việc cho Viện trưởng về một lĩnh vực do Viện trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng. Phó Viện trưởng do Viện trưởng đề xuất, Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Phó viện trưởng cùng nhiệm kỳ với Viện trưởng.

 1. Giám đốc và các Phó Giám đốc trung tâm:

a)       Giám đốc là người đứng đầu một trung tâm do Viện trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi mặt hoạt động của Trung tâm.

b)       Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc do Viện trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm, theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao.

4. Cán bộ làm việc tại Viện bao gồm các cán bộ cơ hữu trong chỉ tiêu biên chế của Viện do Trường phân bổ hàng năm và các cán bộ biệt phái hoặc kiêm nhiệm từ các khoa và các đơn vị trong trường ĐHSP TP.HCM, các nhà khoa học có uy tín ở ngoài trường kể cả chuyên gia nước ngoài do Viện mời trên cơ sở tuân thủ quy chế quản lý đoàn vào của Bộ GD và ĐT cũng như các cơ quan chức năng.

5. Viện thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, đánh giá cán bộ, công chức thuộc quyền theo hướng dẫn của Trường.

 

CHƯƠNG III
TÀI CHÍNH

 

Điều 7: Cơ chế quản lý

 1. Viện Nghiên cứu Giáo dục là một đơn vị sự toán và hạch toán cấp 3, có tài khoản riêng, trực thuộc trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
 2. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục chịu trách nhiệm phân bổ và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Viện theo đúng chức năng, mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo sử dụng kinh phí theo đúng những quy định của Nhà nước.

Điều 8: Các nguồn tài chính

            Các nguồn tài chính cung cấp cho Viện Nghiên cứu Giáo dục gồm:

 • Nguồn được cấp từ ngân sách Nhà nước
 • Nguồn hỗ trợ từ các Bộ, các địa phương
 • Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ hợp pháp.
 • Nguồn tài trợ quốc tế
 • Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân hảo tâm.

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục căn cứ vào bản Quy chế này cụ thể hóa các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức bên trong thuộc quyền.

Điều 10: Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 

 

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Viện NCGD
- Các đơn vị trong trường
- Bộ GD&ĐT (để b/c)                                                                                          TSKH. Bùi Mạnh Nhị
Lưu: TCCB, HCTH                                                                                                      (Đã ký)

 

 

 

Cập nhật ( 01-07-2013 )

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>